CATERPILLAR DUBEN 2018 AKTUALIZACE KVĚTEN 2018

Akcie společnosti Caterpillar se v letošním roce po vlažném startu vrátily k růstu. Síla býčích obchodníků ovládla trh a naší analýze se tak opětovně podařilo dosáhnout stanoveného cíle!

Náš předpoklad proražení sestupného trendu a dosažení cílové ceny (TP) na úrovni 155 USD/CFD byl potvrzen.

Tomu, kdo se nechal inspirovat dubnovou analýzou společnosti PrimStock na CFD na akcie společnosti Caterpillar, mohla tato analýza od data zveřejnění k 11. květnu 2018 navýšit obchodní účet až o +1.041 USD/CFD lot. Při 10 lotech +10.410 USD = 222.461,70 CZK.

 

Průběžný výsledek analýzy k 11.5.18

Datum potenciálního vstupu: 26.4.18

TP1 stanoven … 155 USD/CFD lot

Uzavírací cena 26.4.18 … 144,56 USD

Uzavírací cena 11.5.18 … 153,12 USD

Denní maximum 11.5.18 … 154,97 USD

Rozdíl k 11.5.18 … +10,41 USD * 100 (1 lot) = 1.041 USD

V případě nákupu 10 lotů potenciál analýzy představuje +10.410 USD

ANALÝZA NA RŮST CENY CFD NA AKCIE CATERPILLAR OPĚTOVNĚ PŘINESLA SVÉ OVOCE

CFD na akcie Caterpillar

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:     CATERPILLAR

Společnost Caterpillar dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku růst na straně prodejů i tržeb, pro 1Q rekordního zisku na akcii a nabídla investorům vylepšený výhled pro rok 2018.

 

Klienti společnosti PrimStock si pamatují na loňskou analýzu na akcie společnosti Caterpillar. Tato inspirace nabídla všem, kdo ji využili, potenciál navýšení obchodního účtu o více než 3 tisíce USD při investici do pouhého 1 lotu.

 

V roce 2018 novou analýzou chceme na loňský úspěch navázat. Věříme, že ačkoliv první čtvrtletí letošního roku ovlivňuje nejistota a nárůst volatility, výsledky vybraných společností za první čtvrtletí 2018 hovoří o silné finanční i ekonomické stabilitě, které by se v cenách akcií měly promítnout i v letošním roce. 

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

 • Již více než 90 let společnost Caterpillar Inc. svými aktivitami v globálním měřítku pomáhá rozvíjet udržitelný pokrok a pozitivní změny na všech kontinentech. Zákazníci se obracejí na společnost Caterpillar s cílem najít pomoc při tvorbě a rozvoji infrastruktury a řešení otázek spojených se získáváním a transportem energetických a přírodních zdrojů. Objem prodejů a tržeb řadí společnost Caterpillar k předním světovým výrobcům stavebních a důlních zařízení, naftových motorů a zařízení na zemní plyn, průmyslových plynových  turbín a diesel-elektrických lokomotiv.

 • Rostoucí objemy prodejů díky zlepšení situace na koncových trzích a aktivní řízení nákladů budou dále zdrojem růstu tržeb a marží společnosti Caterpillar v segmentech výstavby, těžby a zpracování zdrojů a transportu energií.

 • Globálně společnost působí prostřednictvím svých dvou základních produktových divizí. 1) strojírenství + energetika + doprava (přibližně 94 % celkových příjmů ve 2Q roku 2017). 2) Finanční produkty.
 • První divize zahrnuje následující segmenty: Strojírenské odvětví – tento segment je zodpovědný za malé a jádrové stavební stroje. Odvětví zdrojů – segment se stará o obchodní strategie, produktový design, management a vývoj, výrobu, marketing a prodej společně s produktovou podporou pro těžkotonážní nákladní vozy, tahače a další vybavení. Pod odvětví energetik a dopravy spadá podpora zákazníků skrze poskytování generátorů, hnacích motorů a turbín, diesel elektrických lokomotiv a souvisejících součástí napříč celým spektrem průmyslových odvětví, kam spadají výroba energie, průmyslové, ropné, plynárenské a dopravní programy, včetně námořních a železničních aktivit. Všechny ostatní segmenty zahrnují činnosti jako rekonstrukce motorů CAT a komponentů, výrobní služby pro jiné společnosti včetně vývoje, výroby, marketingu a podpory produktů.
 • Divize finančních produktů (přibližně 6 % příjmů ve 2Q roku 2017) je zaměřena na poskytování finančních produktů zákazníkům a prodejcům na nákup a pronájem strojů Caterpillar a dalšího zařízení.
 • Stávající strategie společnosti vytváří předpoklady pro další fázi vedení a růstu společnosti v globálních průmyslových odvětvích, v nichž je společnost zainteresována. Caterpillar provozuje stovky kanceláří a zařízení ve 180 zemích světa. Celosvětová přítomnost, široká skála výrobků a finanční síla společnosti jsou tím, co společnosti dává výhodu na globálním silně konkurenčním trhu. Společnost Caterpillar vlastní komplexní portfolio značek, jejichž role a vztahy podporují růst společnosti a pomáhají jí dosahovat stanovených cílů.

Faktory, které nás vedly k analýze na růst ceny akcií společnosti Caterpillar

 • Společnost Caterpillar zaznamenala další povzbuzující čtvrtletí. Upravený výnos na akcii ve čtvrtém čtvrtletí stoupl o 160 %. Výnosy se zlepšily o 35 %, a to díky vyšším objemům prodejů, jež byly výsledkem rostoucí poptávky koncových uživatelů napříč všemi regiony v převážné části koncových trhů. Jednalo se o čtvrté po sobě jdoucí čtvrtletí, kdy společnost zaznamenala růst příjmů jak na straně hlavních, tak dodatkových segmentů působnosti společnosti. Současně na konci fiskálního roku 217 představovala hodnota dlouhodobých nevyřízených objednávek 15,8 miliardy USD, což představuje nárůst o 400 miliónů USD oproti čtvrtletí předešlému, které firmě plynuly především z oživujícího segmentu těžby a zpracování zdrojů. Silná prodejní hybnost plynoucí z rostoucích objednávek, aktivního řízení prodejních zásob a rostoucího objemu nedokončených objednávek vyznívají pozitivně pro výhled v roce 2018. Vzhledem k těmto faktorům, spolu s pozitivními ekonomickými ukazateli globálně a na mnoha koncových trzích Caterpillar ve svém výhledu pro fiskální rok 218 odhadl růst zisku na akcii v rozmezí 8,25-9,25 dolarů na akcii. Střední hodnota uvedeného orientačního pásma vychází z očekávání meziročního růstu o 27 %. Ve výhledu společnost předpokládá daňovou sazbu ve výši 24 %.
 • Společnost neposkytla žádný výhled k očekávaným výnosům, nicméně očekává růst objemu prodejů ve třech výše zmíněných segmentech. Pozitivní očekávání zahrnuje silnou sezónní poptávku v Číně především v průběhu prvního pololetí. V ostatních zemích asijsko-pacifického regionu by měl být růst řízen vyššími investicemi do infrastruktury. V Severní Americe se očekává pokračování investic do zlepšování bytové a nebytové výstavby, stejně jako po mnoha letech nedostatečných investic oživení poptávky v sektoru obnovy a výstavby infrastruktury. Plány prezidenta Trumpa na podporu na mnoha místech USA zastaralé infrastruktury dále posilní příjmovou stránku společnosti Caterpillar, protože se očekává, že právě ona bude patřit ke společnostem hrajícím důležitou roli ve tvorbě národní infrastruktury.
 • Vyšší ceny ropy a komodit společně se stabilním růstem celého regionu podpoří výsledky společnosti v Evropě. Globální hospodářský růst a rostoucí ceny komodit podpoří ziskovost důlních společností a následně expanzi jejich kapitálových výdajů. Poptávka po nových zařízeních bude podpořena rozšířením stávajících těžebních oblastí stejně jako začátkem výroby v oblastech nových. Růst podpoří zvyšující se potřeba obnovy vozového parku a poptávka po náhradních dílech. V segmentu energetik a dopravy Caterpillar očekává nárůst prodejů zařízení v oblasti těžby a transportu ropy a zemního plynu. Prodej v odvětví dopravy bude nově těžit z nedávných akvizic v železničních službách.
 • V posledních třech měsících konče únorem 2018 společnost Caterpillar ve všech regionech působnosti oznámila 33 % nárůst celosvětových maloobchodních prodejů. Prodeje strojů v odvětví zdrojů a stavebnictví zaznamenaly růst zisků osmým a třináctým měsícem v řadě. Objem maloobchodních prodejů v sektoru energií a přepravy pak rostl šestým měsícem v řadě. Z celkového pohledu vykazují maloobchodní tržby společnosti stabilní růst od března roku 2017. Březnový nárůst maloobchodního prodeje o 1 % ukončil 51měsíční období stagnace prodejů. Průměrný růst maloobchodních tržeb společnosti za celý rok 2017 dosáhl 10,3 %. 47 % růst společnosti překonal růst odvětví jako celku na úrovni 45 %.
 • Hotovostní a likviditní pozice společnosti Caterpillar zůstala silná s hotovostí a krátkodobými investicemi na konci roku 2017 ve výši 8,3 miliardy dolarů. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu činil 36,7 %, čímž zůstal v mezích cílového rozsahu 30-45 % a zároveň klesl s porovnáním s 41 % na konci roku 2016. Provozní cash flow v segmentu strojů, energií a přepravy činil v roce 2017 5,5 miliardy USD v porovnání s 3,9 miliardami v roce 2016. Vedení společnosti očekává, že v roce 2018 kapitálové výdaje v uvedených třech segmentech dosáhnou 1,0-1,5 miliardy USD. V červnu 2017 představenstvo společnosti Caterpillar po dvouleté pauze schválilo 1,3 % nárůst čtvrtletní dividendy na 78 centů na akcii. Caterpillar naposled odkoupil kmenové akcie v hodnotě přibližně 2 miliard USD v průběhu roku 2015. Od té doby žádný zpětný odkup proveden nebyl, a tak z programu odkupu akcií v celkovém objemu 10 miliard USD, jež expiruje v průběhu letošního roku, zbývá ještě 3,7 miliardy USD.
 • V září 2015 vedení Caterpillar započala významnou restrukturalizaci a iniciativu mířící na snižování nákladů. Očekává se, že tato bude pokračovat i v průběhu roku 2018. Finalizací tohoto plánu cílí společnost na snížení ročních provozních nákladů o přibližně 1,5 miliardy USD. Součástí restrukturalizačního plánu je konsolidace či uzavření více než 30 poboček a snížení zaměstnanecké základny o více než 16 tisíc.
 • Kromě restrukturalizačních aktivit se společnost Caterpillar i nadále zaměřuje na zákazníky a na budoucnost společnosti tím, že pokračuje v investicích do digitalizace primárních a následných služeb a v investicích do nové generace produktivnějších a efektivnějších zařízení. V průběhu roku 2018 hodlá společnost pokračovat v investicích do rozšíření nabídky a služeb, jež budou v budoucnu důležité pro dlouhodobý úspěch společnosti Caterpillar.

Výsledky společnosti v 1. čtvrtletí 2018

Společnost Caterpillar dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku růst na straně prodejů i tržeb, pro 1Q rekordního zisku na akcii a nabídla investorům vylepšený výhled pro rok 2018.

 • Objem prodejů a tržby vzrostly o 31 %. Výrazně vzrostl zisk na akcii . Upravený zisk na akcii se více než zdvojnásobil. Zvýšený výhled zisku na akcii pro celý rok. Proveden zpětný odkup akcií v objemu 500 milionů USD.
 • Společnost Caterpillar Inc. v rámci úterního zveřejnění hospodářských výsledků oznámila za první čtvrtletí roku 2018 prodej a tržby ve výši 12,9 miliardy dolarů ve srovnání s 9,8 miliardami dolarů v prvním čtvrtletí roku 2017.
 • Zisk na akcii v rámci 1Q 2018 ve výši 2,74 dolaru zaznamená rekord za první čtvrtletí. Upravený zisk na akcii v prvním čtvrtletí 2018 činil 2,82 USD ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2017, kdy upravený zisk na akcii dosáhl 1,28 USD.
 • Finanční pozice společnosti Caterpillar zůstává silná. Během prvního čtvrtletí roku 2018 činily provozní hotovostní toky ve třech základních segmentech strojírenství, energie a doprava 948 milionů USD.

Solidní výhled pro zbytek roku 2018

 • V lednu společnost Caterpillar odhadla, že se v roce 2018 zisk na akcii bude pohybovat v rozmezí 7,75-8,75 USD. V souvislosti se zveřejněním výsledků za 1Q 2018 společnost zvýšila tento výhled o 2,00 USD na 9,75-10,75 dolarů na akcii, a to především v reakci na rostoucí poptávku po produktech a službách.

Klíčové prvky revidovaného výhledu zisku za rok 2018:

 1. Lepší, než dříve očekávaný objem prodeje je primárním ukazatelem vylepšeného výhledu zisku, přičemž ve všech třech primárních segmentech se očekává vyšší objem ve srovnání s předchozím výhledem.
 2. Očekává se zlepšení realizačních cen, které nicméně bude částečně kompenzováno růstem nákladů na materiál, který je dán hlavně vyššími cenami komodit.
 3. Náklady na krátkodobé pobídky se nyní odhadují na přibližně 1,4 miliardy dolarů, což je téměř stejný údaj jako v roce 2017.
 4. Výhled předpokládá pokračování globálního hospodářského růstu. Jakékoli možné dopady budoucích geopolitických rizik či obchodní omezení v něm nejsou zahrnuty.

Všechny segmenty poskytují růst

 • Prodej v segmentech strojírenství, energetik a dopravy (ME&T – Machinery, Energy and Transportation) vzrostl v lednu 2018 meziročně o 37 % na 12,2 miliardy dolarů. Prodej v oblasti energií a dopravy dosáhl 22 % růstu. Prodej v oblasti průmyslových zdrojů se zlepšil o 53 %, a to díky vyšším objemům prodeje vybavení a náhradních dílů. Tržby v odvětví stavebnictví vzrostly o 47 %, a to díky vyšším požadavkům koncových uživatelů na stavební zařízení. Tržby se zvýšily ve všech regionech v čele se Severní Amerikou a asijsko-pacifickým regionem.
 • Segment ME&T zaznamenal v 1Q 2018 provozní zisk ve výši 1,09 miliardy dolarů proti provozní ztrátě ve výši 1,34 milionu dolarů v 1Q 2017. V segmentu energie a doprava se provozní zisk zvýšil o 38 % na 881 milionů dolarů díky vyšším prodejním objemům. Profit odvětví stavebnictví vzrostl o 151 % na 838 milionů dolarů kvůli příznivým realizačním cenám, vyššímu objemu prodeje a větší variabilní výrobní efektivitě.
 • Největší nárůst prodeje byl zaznamenán v Severní Americe, který se zlepšil o 33 %. Silné ekonomické prostředí na klíčových trzích vedly ke zvýšení poptávky koncových uživatelů. Prodej v asijsko-pacifickém regionu se zvýšil o 44 %, především kvůli vyšší poptávce koncových uživatelů po stavebních zařízení v Číně. Pozitivní roli na straně příjmů sehrála silnější čínská měna. Silnou stránku obchodu představovala globálně větší ochota prodejců rozšiřovat nabídku skladových zásob.
 • Tržby v oblasti EAME (Evropa, Afrika, Střední východ) vzrostly o 25 % především v souvislosti se silnějším eurem, vyšší ochotou obchodníků držet vyšší zásoby a vyšší poptávkou koncových uživatelů, jež odráží zlepšení ekonomické situace. Tržby v Latinské Americe vzrostly o 24 %.

Finanční pozice

 • Caterpillar uzavřel rok 2017 s hotovostí a krátkodobými investicemi ve výši 8,3 miliardy dolarů, což představuje nárůst z 7,2 miliard dolarů na konci roku 2016. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu v segmentech ME&T činil na konci roku 2017 36,7 %, nižší než 41 % na konci roku 2016 a v mezích cíle společnosti v rozmezí 30-45 %. Provozní cash flow v ME&T dosáhl v roce 2017 5,5 miliardy USD ve srovnání s 3,9 miliardami USD v předchozím roce.

RIZIKA

 • V roce 2018 inflace cen surovin a nákladů na pracovní sílu společně s investicemi do rozšíření nabídky a služeb pravděpodobně ovlivní marže společnosti Caterpillar. Také 25 % cla na dovoz oceli ovlivní výrobní náklady společnosti.
 • Během posledních několika let společnost Caterpillar vynaložila značné náklady na restrukturalizaci v důsledku opatření cílících na popasování se s slabšími ekonomickými podmínkami. V průběhu roku 2016 společnost vynaložila 1,019 miliardy USD restrukturalizačních nákladů. V roce 2017 restrukturalizační náklady dosáhly 1,256 miliardy USD. V roce 2018 společnost předpokládá, že tyto dosáhnou přibližně 400 milionů dolarů.
 • Míra výdajů na infrastrukturu, nové bydlení a komerční výstavba hrají významnou roli ve výsledcích společnosti Caterpillar. Pokud aktivita těchto odvětví klesne ze současných úrovní, může dojít k ovlivnění poptávky po produktech společnosti, což by mohlo ublížit výsledkům.
 • Společnost Caterpillar nyní v USA čelí vládnímu vyšetřování, jehož součástí bylo provedení tří domovních prohlídek na třech místech ve městě Peoria ve státě Illinois. V tomto okamžiku nejsou známy případné sankce či pokuty, nicméně prokázání viny by mělo negativní vliv na reputaci společnosti.
 • Ocenění společnosti se v současnosti může jevit jako méně atraktivní. V případě Caterpillar, ukazatel dvanáctiměsíční EV/EBITDA (tržní kapitalizace společnosti/zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) dosahuje úrovně 10, zatímco průměr trhu je nižší na úrovni 8,8. To znamená, že akcie jsou v porovnání s průměrem na trhu nadhodnocené.

Ukázkový příklad - CFD na akcie Caterpillar

 • Investovaná částka 1 milion CZK … 47.849 USD (přepočítáno kurzem ČNB dne 25.4.18)
 • Typ kontraktu CFD
 • Finanční páka 1:10
 • Margin 10 % z hodnoty kontraktu
 • Cena akcie 143,38 USD/CFD (k 25.4.18)
 • 1 lot/kontrakt … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 14.338 USD … marže 10 % … 1.433,80 USD
 • Target price TP1 … 155 USD/CFD lot
 • Target price TP2 … 164–167 USD/CFD lot
 • 1. úroveň supportu … cca 133
 • 2. úroveň supportu … cca 123
 • Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 1.433,80 USD možné nakoupit až 33 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50 % volných prostředků investora.
 •  
 • V případě nákupu 1 kontraktu CFD na akcie Caterpillar pohyb kurzu k TP1 na úrovni 155 USD/CFD lot nabízí potenciál 1.162 USD.
 •  
 • V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 16 kontraktů by pohyb kurzu CFD o 11,62 USD nabídl potenciál zhodnocení přibližně o 18.592 USD.
 • V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD k 1. úrovni supportu na hodnotě 133 USD/CFD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu přesahující 34 % celkového objemu prostředků investora.
 •  

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí jsou investiční analýzy (Analýzy), vypracovala společnost  PrimStock s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 255010, vedená Městským soudem v Praze, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČ: 048 76 571, vykonávající analytické, marketingové služby a služby technického supportu pro licencovaného zahraničního obchodníka s CP poskytujícího přeshraniční služby v ČR společnost Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., Dragatsaniou Str. 6, 10559, Athény, Řecká republika, registrovanou v seznamech ČNB a regulovanou Řeckou komisí pro kapitálové trhy (Hellenic Capital Market Commission, HCMC) na základě licence číslo 7/481/30.7.2008 (Obchodník). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci společnosti PrimStock s.r.o., jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:

Pracovníci společnosti při přípravě dokumentu vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídají. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz používají pracovníci společnosti všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technickou analýzu.

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje Nuntius prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy společnosti Nuntius v rozporu s Vašimi. Nuntius je plně zajištěn proti riziku (hedged) a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Naše Zásady upravující střed zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Společnost PrimStock vytvořila tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník ani vázaní zástupci nemají žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se našich Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník ani vázaní zástupci nezajišťují pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník a jeho vázaní zástupci v daném okamžiku považují za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník a jeho vázaní zástupci si však vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy:

Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.