KVĚTEN 2018 ANALÝZA ČEZ

ANALÝZA NA RŮST CENY CFD NA AKCIE ČEZ ANALÝZA NA DIVIDENDU

CFD na akcie ČEZ

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:     CEZ

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

 • Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. Majoritním akcionářem je stát, který skrze ministerstvo financí drží přibližně 70 % akcií společnosti. Kromě výroby a prodeje elektřiny patří k jejím aktivitám i oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení, těžby surovin nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ se řadí mezi tři největší výrobce tepla v České republice.

Faktory, které nás vedly k analýze na růst ceny akcií společnosti ČEZ

 • Pozitivní výhled pro letošního rok je společným symbolem akcií na pražské burze. Ačkoliv výsledky hospodaření ČEZu v prvním čtvrtletí letošního roku neoslnily (čistý zisk meziročně vykázal pokles o 17 %, tržby společnosti klesly o 14 %), výhled společnosti jakožto nejsilnějšího hráče na domácím trhu s energiemi, její posilující pozice v evropském měřítku a expanzivní plány představují do budoucna potenciál stabilního silného růstu společnosti.
 • Dividendové výnosy českých akcií představují v letošním roce pro investory silné lákadlo. Za nárůstem poptávky stojí mimo jiné téměř nulové výnosy spořících účtů českých bank, které nejsou schopny pokrýt stávající míru inflace, předražené nemovitosti a z velké míry také zrušení devizového závazku ČNB, které se stalo pobídkou pro zahraniční investory k nákupu českých akcií a ke spekulaci na posilování české měny.
 • ČEZ je největším vývozcem elektrické energie v Evropě. Kromě elektřiny je také dodavatelem plynu a tepla. Mezi aktivní segmenty společnosti dále patří projektování, telekomunikace, výstavba a údržba a jaderný výzkum. ČEZ je velmi aktivní na poli expanze nabídky služeb v Evropě, v poslední době především v Polsku, Rumunsku či Bulharsku. V poslední měsících je u firmy znatelná snaha o růst v segmentu obnovitelných zdrojů. Solidní očekávání růstu společnosti jsou mimo jiné důvodem toho, proč v dubnu letošního roku přistoupila agentura Moody´s k zvýšení výhledu ratingu společnosti ČEZ ze stabilního na pozitivní.
 • Společnost ČEZ cílí v Čechách a na Slovensku na rozšíření působnosti v teplárenském segmentu, který pro společnost představuje zdroj dvojích výnosů z výroby tepla a elektřiny současně. Posílení v tomto segmentu, snížení nákladů a optimalizace výroby elektřiny a těžby uhlí jsou dle výhledu managementu společnosti cestami, jak do roku 2020 zlepšit provozní zisk o 3 miliardy korun.
 • Letošní rok by dle ředitele společnosti Martina Nováka po nedávném zpomalení mohl představovat zlomový rok v případě, že se ceny elektřiny udrží na stávajících úrovních, pokud společnost dokáže udržet aktuální tempo akvizic v segmentu obnovitelných zdrojů, dynamiku rozvoje na poli nabídky komplexních energetických služeb pro firmy, obce a organizace (ESCO služby) a především v segmentu prodeje.
 • Návrh dividendy za rok 2017 činí 33 korun na akcii. V případě přijetí tohoto návrhu valnou hromadou, která se bude konat 22. června, bude vyplaceno 86 % upraveného čistého zisku. Rozhodným dnem pro nárok na dividendu je 28.6.2018.

Ukázkový příklad - CFD na akcie ČEZ

 • Investovaná částka 1 milion CZK
 • Typ kontraktu CFD
 • Finanční páka 1:10
 • Marže 20 % hodnoty kontraktu
 • Cena CFD 549,75 CZK (uzavírací cena ze dne 28.5.18)
 • 1 lot/kontrakt … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 54.975 CZK … marže 20 % … 10.995 CZK
 • Target Price … 563-572 CZK/CFD lot
 • 1. Úroveň supportu … cca 542 CZK/CFD lot
 • 2. Úroveň supportu … cca 533 CZK/CFD lot
 • Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 10.995 CZK možné nakoupit 90 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka neměla překročit 50 % volných prostředků investora.
 • V případě nákupu 1 kontraktu CFD na akcie ČEZ pohyb kurzu k hladině TP na úrovni 563 CZK/CFD lot nabízí potenciál 1.325 CZK. V případě dosažení úrovně 572 CZK/CFD lot potenciál analýzy vzroste na 2.225 CZK.
 • V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 45 lotů by pohyb kurzu CFD o 22,25 CZK nabídl potenciál zhodnocení o 100.125 CZK.
 • V případě negativního vývoje a návratu ceny k supportu na úrovni 542 CZK/CFD lot by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu převyšující 34 tisíc CZK.

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí jsou investiční analýzy (Analýzy), vypracovala společnost  PrimStock s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 255010, vedená Městským soudem v Praze, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČ: 048 76 571, vykonávající analytické, marketingové služby a služby technického supportu pro licencovaného zahraničního obchodníka s CP poskytujícího přeshraniční služby v ČR společnost Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., Dragatsaniou Str. 6, 10559, Athény, Řecká republika, registrovanou v seznamech ČNB a regulovanou Řeckou komisí pro kapitálové trhy (Hellenic Capital Market Commission, HCMC) na základě licence číslo 7/481/30.7.2008 (Obchodník). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci společnosti PrimStock s.r.o., jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:

Pracovníci společnosti při přípravě dokumentu vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídají. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz používají pracovníci společnosti všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technickou analýzu.

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje Nuntius prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy společnosti Nuntius v rozporu s Vašimi. Nuntius je plně zajištěn proti riziku (hedged) a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Naše Zásady upravující střed zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Společnost PrimStock vytvořila tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník ani vázaní zástupci nemají žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se našich Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník ani vázaní zástupci nezajišťují pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník a jeho vázaní zástupci v daném okamžiku považují za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník a jeho vázaní zástupci si však vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy:

Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.