ANALÝZA US BANKS

jp morgan logo 2

ANALÝZA PrimStock

US BANKS LONG

Nákup CFD na akcie JP Morgan / Citigroup / Morgan Stanley

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:     JPMorgan / CitiGroup / MorganStan

Faktory vedoucí k analýze na růst ceny akcií společnosti Alibaba Group

Investoři amerických bank doufají, že výsledky zátěžových testů FEDu povedou k vyšším výplatám dividend, odkupu akcií a pomohou akciím v růstu

 • Investoři doufají, že Federální rezervní banka umožní velkým americkým bankám, aby v nadcházejících týdnech, poté co projdou pravidelným zkoumáním finanční stability, mohly použít vygenerovaných až 150 miliard USD nevyužitého kapitálu na zpětné odkupy akcií, navýšení výplaty dividend a na investice zvyšující zisk.
 • Ve čtvrtek 22. června plánuje Fed zahájit zveřejňování výsledků dvouletého zátěžového testu, který byl přijat jako reakce na finanční krizi, s cílem posoudit schopnost bank čelit případné nové hospodářské bouři, která by mohla ohrozit stabilitu amerického finančního systému. Výsledky budou první poté, co republikánský prezident Donald Trump nastoupil loni v listopadu do úřadu.
 • Trump sice doposud na 3 volná místa FEDu nejmenoval žádného kandidáta, ale republikáni pokračují ve vyvíjení tlaku na centrální banku, aby snížila byrokracii a ulehčila dosavadní přísnou regulaci. Analytici z Wall Street uvedli, že budou analyzovat jazyk, který Fed použije při prezentaci výsledků, přičemž budou hledat náznaky toho, jestli se přístup FEDu začíná měnit.
 • Dle odhadů analytiků Fed pravděpodobně neoznámí žádné explicitní změny ve stresových testech, ale očekávají vyšší výplaty. Podle odhadů analytiků by Fed mohl umožnit velkým americkým bankám distribuovat téměř stejný kapitál akcionářům také v příštím roce, neboť se jim daří vytvářet zisky. Vyšší výplaty by mohly mít signalizační význam, že regulátoři uvolňují kapitálové požadavky.
 • Dle odhadu analytiků banky, které procházejí zátěžovými testy, mají zhruba o 150 miliard dolarů více kapitálu, než potřebují. Očekává se, že typická velká banka bude mít možnost navýšit zpětné odkupy akcií o 27 % a dividendy o 8 %. Co se kombinované kapitálové výplaty týká, mohlo by jít o 95 procent ročních výdělků. V loňském roce šlo o 84 %.
 • Fed poprvé provedl zátěžové testy v roce 2009 jako způsob, jak zvýšit důvěru ve finanční systém USA. V následujícím roce kodifikoval americký Kongres zkoušku do práva jako součást širšího balíčku finančních reforem. Ze strany FEDu jsou testy považovány za důležitý nástroj, který zajišťuje, že banky nejen že udržují dostatek kapitálu, aby vydržely v případě hospodářské krize, ale že také provozují své podnikání způsobem, který jim pomáhá vyhnout se provozním pohromám.
 • Čtvrteční výsledky, známé jako DFAST, ukáží, kolik kapitálu by největším bankám ve Spojených státech zůstalo po absolvování hypotetické krize. Krátce poté, co Fed uveřejní své výpočty, bývá obvyklé, že velké banky zveřejňují výsledky založené na svých vlastních výpočetních modelech.
 • Banky mohou porovnat výsledná skóre a poté změnit a znovu předložit své kapitálové plány, aby zlepšily své šance pro získání potřebného kvalifikačního stupně. Následně 28. června FED oznámí, zda v dalším přezkumu zvaném Comprehensive Capital Anallysis and Review (CCAR) schválil kapitálové plány bank.
 • Fed je již nějaký čas pod tlakem, aby zjednodušil zátěžové testy a pod taktovkou prezidenta Trumpa jsou tyto změny očekávány.
 • Návrh důsledné finanční regulatorní revize nařízené Trumpem a schválené v minulém týdnu americkým ministerstvem financí zahrnuje například právě uvolnění zátěžových testů amerických bank. Současně se očekává, že prezident Trump bude v průběhu následujících dvou let jmenovat až 5 nových členů sedmičlenné bankovní rady Fedu.
 • Omezení bankovních regulací patří dlouhodobě k prioritám kabinetu prezidenta Trumpa, přičemž výsledkem má být vehementnější podpora růstu objemu poskytnutých bankovních půjček a především uvolnění problematického přístupu k úvěrům na straně amerických společností.
 • Plánové změny prezidenta Trumpa týkající se regulací bankovního sektoru by dle analytiků Goldman Sachs mohly bankám přinést dodatečné finanční příjmy. Tento přebytečný kapitál by mohl buď zamířit k akcionářům ve formě dividendy nebo by jej banky mohly využít k zpětnému odkupu akcií. To by uměle vyvolalo nárůst poptávky a mohlo by pomoci akciím bank k růstu.

Výhled pro americké banky zůstává po loňském úspěchu v druhém pololetí pozitivní

 • Americké bankovní domy by v průběhu následujících dvou let, v případě že se prezidentu Trumpovi podaří zavést jím prosazované změny, mohly těžit z nižších regulačních nákladů a zdravější ekonomiky jako celku. Snížení výdajů těchto bank povede k uvolnění kapitálu. Banky by dále ruku v ruce s posilující ekonomikou USA, klesající nezaměstnaností, rostoucím příjmům firem a obyvatel a s tím spojenou vyšší poptávkou po úvěrech měly těžit z rostoucích úrokových sazeb. Zlepšení by mělo být vidět na poli vyšších dividend, zpětných odkupů akcií a vyšších objemů obchodů s kreditními kartami.
 • Pozitivnímu výhledu amerických bank, i kdyby nedošlo k očekávaným změnám ve finančních předpisech, dále hrají do karet také probíhající obměny celé řady vedoucích pozic ve finančním a regulatorním sektoru USA, které jsou a mohly by i nadále být v souladu s plány prezidenta Trumpa, obsazovány lidmi více laxními k otázkám dohledu nad bankami. K těm by mohly patřit rozsah, míra a frekvence zátěžových testů či požadavky na kapitálové rezervy bank, které jsou dnes dle mnohých přehnané.

RIZIKA

 • Nové ekonomické statistiky poukazující na případné zpomalení růstu globální ekonomiky a především ekonomiky USA.

UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD

 • Investovaná částka 1 milion CZK … 42.571 USD (přepočítáno kurzem ČNB dne 16.6.17)
 • Typ kontraktu CFD
 • Finanční páka 1:100
 • Margin 10% z hodnoty kontraktu
 • Cena akcie 87,62 USD/CFD (k 19.6.17)
 • 1 lot/kontrakt … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 8.762 USD … marže 10 % … 876,2 USD
 • Target price … hladina 2. rezistence … cca 93,70 USD
 • 1. úroveň rezistence … cca 88,70
 • 2. úroveň rezistence … cca 93,70
 • 1. úroveň supportu … cca 85,64
 • 2. úroveň supportu … cca 81,21
 • Při plném 100% zainvestování by bylo při marži 874 USD možné nakoupit až 48 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50% volných prostředků investora.
 • V případě nákupu 1 kontraktu CFD na akcie JP Morgan pohyb kurzu k hladině 2. rezistence na úrovni 93,70 nabízí potenciál 608 USD.
 • V případě zainvestování 50% volných prostředků a nákupu 24 kontraktů by pohyb kurzu CFD o 6,08 USD nabídl potenciál zhodnocení přibližně o 14.592 USD.
 • V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD k 2. úrovni supportu na hodnotě 81,21 USD/CFD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu převyšující 35 % celkového objemu prostředků investora.

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí jsou investiční analýzy (Analýzy), vypracovala společnost  PrimStock s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 255010, vedená Městským soudem v Praze, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČ: 048 76 571, vázaný zástupce společnosti Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., odštěpný závod, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 045 55 481, společnost zapsaná v obchodním rejstříku A 77231, vedeným Městským soudem v Praze, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci společnosti PrimStock s.r.o., jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:

Pracovníci společnosti při přípravě dokumentu vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídají. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz používají pracovníci společnosti všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technickou analýzu.

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje Nuntius prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy společnosti Nuntius v rozporu s Vašimi. Nuntius je plně zajištěn proti riziku (hedged) a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Naše Zásady upravující střed zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Společnost PrimStock vytvořila tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník ani vázaní zástupci nemají žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se našich Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník ani vázaní zástupci nezajišťují pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník a jeho vázaní zástupci v daném okamžiku považují za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník a jeho vázaní zástupci si však vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy:

Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.